دعوت نامه تشکیل جلسه تخصصی کمیسیون فرهنگی در تاریخ 24 تیر ماه 1397

موضوع مورد بررسی

 

- آیین نامه اجرایی  ماده (31) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 1395 درخصوص استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی در مناطق ، نواحی و محلات مختلف کشور.