درخواست مجوز اختصاص زمینی در شهرستان بافق استان یزد برای احداث پست 400 کیلو ولت بافق

درخواست مجوز اختصاص زمینی در شهرستان بافق استان یزد برای احداث پست 400 کیلو ولت بافق

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در اجرای ماده هفت آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی درخواست وزارت نیرو درخصوص واگذاری 30 هکتار از اراضی شهرستان بافق استان یزد برای احداث پست 400 کیلو ولت بافق در یکصد و شصت و یکمین جلسه کمیسون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی بررسی و با توجه به نظر سازمان برنامه و بودجه به میزان 15 هکتار مورد موافقت قرار گرفت.

گفتنی است، در اجرای تبصره یک ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شرح این درخواست مطابق جمع بندی و تصمیم کمیسیون مستندسازی به جهت انجام تشریفات قانونی به دولت ارسال شده است.