دعوت نامه تشکیل جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1397

موضوع مورد بررسی

 

- اختصاص اعتبارات لازم در بودجه کل کشور برای رفع تبعیض و تعیین تکلیف پرونده های مشمول باقیمانده با توجه به تعیین تکلیف بار مالی ناشی از یکسان سازی نرخ ارز در سال 1372 .