دعوت نامه تشکیل جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1397

موضوع مورد بررسی

 

- آیین نامه اجرایی جزء (2) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور .