دعوت نامه تشکیل جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1397

موضوع مورد بررسی

 

- آیین نامه اجراییی تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور.