دعوت نامه تشکیل جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد در تاریخ 8 اردیبهشت ماه 1397

موضوعات مورد بررسی

 

- آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (10) قانون بودجه سال 1397 کل کشور .
- آیین نامه بند (ه) تبصره (4) قانون بودجه سال 1397 کل کشور .
- آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (4) قانون بودجه سال 1397 کل کشور .