لغو جلسه تخصصی کمیسیون فرهنگی در تاریخ 2 اسفند ماه 1396

موضوع مورد بررسی

 - مصوبات سومین نشست شورای عالی میراث فرهنگ و تایید دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری منقول مجاز.