تشکیل جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد در تاریخ 18 دی ماه 1396

موضوعات مورد بررسی

 - عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد و نقل و انتقال بر نیروگاه های مربوط به شرکت های برق منطقه ای، توانیر و تولید برق وابسته به شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی (هنگام واگذاری و فروش ) .

 موضوع مالیات بر ارزش افزوده طی مصوبه هیئت دولت وزیران حل و فصل شده است.
 
- الحاق یک ماده به آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت52642 مورخ 94/12/16.
موافقت شد