تشکیل جلسه تخصصی کمیسیون فرهنگی در تاریخ 21 آبان ماه 1396

موضوع مورد بررسی

  -  صدور مجوز برگزاری المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک به میزبانی جمهوری اسلامی ایران
 ضمن بررسی کلیات پیشنهاد مقرر شد پیشنهاد دهنده نسبت به ارایه گزارشی در خصوص برگزاری المپیاد قبل، سازمان های بین المللی مشارکت کننده، و اهداف کاربردی مورد انتظار اقدام نماید.

توافق شد تا پنج روز آینده گزارش ارائه و موضوع در اولین جلسه کمیسیون مطرح شود.