تشکیل جلسه تخصصی کمیسیون فرهنگی در تاریخ 25 مهر ماه 1396


موضوع مورد بررسی

 
-  مجوز برگزاری چهاردهمین کنفرانس فنی مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی(ATAIC) از تاریخ 19 لغایت 22 آذر ماه (1396)در تهران.

مقرر شد پیشنهاد دهنده جزئیات هزینه ای ( با تاکید بر کاستن از هزینه ها) و چگونگی تحقق اهداف گردهمایی و همچنین میزان و نوع مشارکت میهمانان خارجی را تهیه و به کمیسیون ارسال نماید.

همچنین مقرر شد شرح برنامه های گردهم آیی با توجه به روزهای پیش بینی شده تنظیم و ارسال شود.