تغییر نام بخش مرکزی شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبی، به اسلامیه
تغییر نام بخش مرکزی شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبی، به اسلامیههیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور تغییر نام بخش مرکزی شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبی، به اسلامیه را تصویب کرد.