تشکیل جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی در تاریخ 1 اسفند ماه 1395
موضوعات مورد بررسی
 
- مجوز برگزای ششمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال در مرداد 1396.
- لایحه قانون انتشار رسانه ها.