برگزاری جلسه تخصصی کمیسیون زیربنایی در تاریخ 1395/02/27

آيين نامه اجرايي ماده (28) قانون دريايي ايران مصوب 29 شهريور 1343.