لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره

لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرههیئت وزیران در جلسه 31 /5 /1395 لایحه "موافقت نامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره" را با توجه به اهمیت بهره­گیری از حمل و نقل دریایی در گسترش مبادله کالا و جابجایی مسافر و نظر به آثار مثبت آن در تقویت روابط اقتصادی و سایر همکاری­ های بین دو کشور ایران و جمهوری کره و با عنایت به ضرورت تأمین شرایط حقوقی لازم برای فعالیت ناوگان ترابری هر کشور جهت تردد از قلمرو یک کشور به قلمرو کشور دیگر و به منظور برقراری تسهیلات مناسب در زمینه عملیات حمل و نقل بین دو کشور تصویب و جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.