آیین‏ نامه میانجی‏گری در امور کیفری موضوع ماده (84) قانون آیین دادرسی کیفری
آیین‏ نامه میانجی‏گری در امور کیفری موضوع ماده (84) قانون آیین دادرسی کیفری
هیئت وزیران در جلسه 28 /7 /1395 به پیشنهاد شماره 21461 /01 /94 مورخ 6 /10 /1394 وزارت دادگستری و با تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (84) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392 – با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری را به شرح زیر تصویب کرد