آرشیو نظرسنجی
اگر قرار به ایجاد اصلاحاتی در قانون انتخابات باشد، به نظر شما کدامیک از موارد زیر اولویت بالاتری دارند؟
• امکان انتخاب لیست ها در کنار امکان انتخاب افراد
8.13%
• استانی شدن حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی
21.14%
• شفافیت مالی تبلیغات نامزدها و احزاب
39.02%
• ارائۀ راهکاری قانونی به منظور تغییر ماهیت تبلیغات فعلی
0.81%
• روشن شدن مرز نظارت و اجرا در کلیه مراحل انتخابات
30.89%
تعداد کل آراء : 123