آرشیو نظرسنجی
اگر قرار به ایجاد اصلاحاتی در قانون انتخابات باشد، به نظر شما کدامیک از موارد زیر اولویت بالاتری دارند؟
• امکان انتخاب لیست ها در کنار امکان انتخاب افراد
7.89%
• استانی شدن حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی
18.2%
• شفافیت مالی تبلیغات نامزدها و احزاب
35.75%
• ارائۀ راهکاری قانونی به منظور تغییر ماهیت تبلیغات فعلی
3.73%
• روشن شدن مرز نظارت و اجرا در کلیه مراحل انتخابات
34.43%
تعداد کل آراء : 456