آرشیو نظرسنجی
مهمترین عامل گسترش و توسعه پدیده قاچاق
الف - نقص قوانین و مقررات
10%
ب - فساد اداری - بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
56.67%
ج - کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
20%
د - سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن
13.33%
تعداد کل آراء : 30