آرشیو نظرسنجی
مهمترین عامل گسترش و توسعه پدیده قاچاق
الف - نقص قوانین و مقررات
8.11%
ب - فساد اداری - بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
59.46%
ج - کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
18.92%
د - سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن
13.51%
تعداد کل آراء : 37