آرشیو نظرسنجی
مهمترین عامل گسترش و توسعه پدیده قاچاق
الف - نقص قوانین و مقررات
14.29%
ب - فساد اداری - بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
52.38%
ج - کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
23.81%
د - سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن
9.52%
تعداد کل آراء : 21