آرشیو نظرسنجی
مهمترین عامل گسترش و توسعه پدیده قاچاق
الف - نقص قوانین و مقررات
16.67%
ب - فساد اداری - بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
55.56%
ج - کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
27.78%
د - سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن
0%
تعداد کل آراء : 18