کد خبر: ۸۴۸
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۳۴۰۴
تاریخ ثبت پیشنهاد : ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
بر اساس برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها و به منظور اطمینان از عدم تأثیرپذیری کلانشهرها از فعالیت واحدهای صنعتی برای 8 کلانشهر آلوده کشور، حریم ویژه ای از 30 تا 50 کیلومتر و برای شهر تهران حریم 120 کیلومتر در نظر گرفته است.

سازمان حفاظت محیط زیست طی پیشنهادی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها و به منظور اطمینان از عدم تأثیرپذیری کلانشهرها از فعالیت واحدهای صنعتی برای 8 کلانشهر آلوده کشور، حریم ویژه ای از 30 تا 50 کیلومتر و برای شهر تهران حریم 120 کیلومتر در نظر گرفته شده و با هدف اجرای دقیق قوانین و مقررات و در راستای تبصره 2 ماده (15) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا - مصوب 1374 - که بر اساس آن سازمان حفاظت محیط زیست ملزم به تهیه استانداردهای منطقه ای خروجی از دودکش واحدهای صنعتی گردیده، پیشنهادی برای کاهش حدود مجاز خروجی از دودکش واحدهای صنعتی در حریم کلانشهرها (30 درصد) و محدوده مراکزاستانها (15 درصد) از مقادیر حدود مجاز کشوری، موضوع مصوبه شماره 9505/ت49065هـ مورخ 31 /1/ 1395 ارایه نموده است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون