کد خبر: 8303
تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 فروردين 1400 - 14:40
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58050/3350
تاریخ ابلاغ: 1400/01/17
هیئت دولت با توجه به توسعه محدوده شهرها بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی و با لحاظ نمودن سرانه های مناسب جمعیتی، نرخ رشد جمعیت، سطح اراضی قابل استفاده داخل محدوده در قالب طرح های توسعه و عمران شهری، آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را اصلاح کرد.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 15 فروردین 1400 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، تبصره (3) بند (ز) اصلاحی ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را اصلاح کرد.

به موجب اصلاح آ‌یین نامه فوق، در رابطه با طرح های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن، همچنین، ایجاد شهرک­ های مسکونی و افزایش محدوده شهرها، مقرر شد طرح های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن (تصویب و بازنگری) که به تصویب مراجع قانونی ذی ربط (شورای برنامه ریزی و توسعه استان- شورای عالی شهرسازی و معماری) می رسد نیازمند اخذ مجوز از کمیسیون مندرج در «قانون حفاظت کاربری اراضی زراعی باغ ها» نباشد.

همچنین ایجاد شهرک های مسکونی پس از تصویب مراجع ذیصلاح و همچنین افزایش محدوده مصوب شهرها به صورت موردی به عنوان مغایرت اساسی با طرح جامع و تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با استفاده از اراضی که قابلیت کشت و تولید محصولات کشاورزی را نداشته باشد، در صورت تشخیص ضرورت کمیسیون مندرج در «قانون حفاظت کاربری اراضی زراعی باغ ها» از شمول عوارض ماده (2) قانون یاد شده معاف خواهد بود.

downlod
آخرین مصوبات