کد خبر: 8250
تاریخ انتشار: يکشنبه 15 فروردين 1400 - 10:08
>>

موضوع مورد بررسی:

- تأمین اجرای ماده (38) قانون تأمین اجتماعی موضوع: صیانت از حقوق اجتماعی کارکنان شاغل در عملیات مقاطعه کاری، تکالیف و تعهداتی برای واگذراندگان کار، مقاطعه کاران و سازمان تأمین اجتماعی