کد خبر: 8228
تاریخ انتشار: يکشنبه 8 فروردين 1400 - 10:20
>>

موضوع مورد بررسی:

- تأمین اجرای ماده (38) قانون تأمین اجتماعی موضوع: صیانت از حقوق اجتماعی کارکنان شاغل در عملیات مقاطعه کاری، تکالیف و تعهداتی برای واگذارندگان کار، مقاطعه کاران و سازمان تأمین اجتماعی