کد خبر: 8175
تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 اسفند 1399 - 11:52
>>

موضوعات مورد بررسی:

- مجوز واگذاري ( 25110/28 ) مترمربع از اراضي هشت هكتاري در اختيار نهاد رياست جمهوري در شهرستان رامسر استان مازندران موضوع: ايجاد موزه منطقه اي شمال پايگاه گردشگري و باستان شناسي خزر، ايجاد نمايشگاه صنايع دستي و ايجاد موزه تاريخ طبيعي در اختيار وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

- صدور مجوز فروش خانه بهداشت به مساحت (400) متر مربع تحت پلاك ثبتي (1724) فرعي از (595) فرعي از (26) اصلي با كاربري كشاورزي  واقع در روستاي كريت و خانه بهداشت به مساحت (843 ) متر مربع  تحت پلاك ثبتي (1861 فرعي از (117) اصلي واقع در روستاي ديهوك شهرستان طبس استان يزد توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقی

- اختلاف بين وزارت علوم و آموزش و پرورش در خصوص اجراي ماده (23) قانون برنامه پنجساله موضوع بند (پ) ماده(65) پيرامون ساختمان هاي معروف آبشار و آپادانا در شهرستان اصفهان

- لايحه نحوه اداره و بهره برداري از آپارتمان در اجراي بند (2) اصل 158 قانون اساسي