کد خبر: 8173
تاریخ انتشار: سه شنبه 19 اسفند 1399 - 10:15
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57636/149955
تاریخ ابلاغ: 1399/12/18
هیئت دولت با هدف رفع موانع توسعه مشارکت در «انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی» و جلب همکاری «کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران» در اعمال نظارت های قانونی بر تشکیل تشکل های کارفرمایی، نسبت به اصلاح آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه اقدام کرد.
اصلاح آيين نامه «چگونگی تشكيل، حدود وظايف و  اختيارات و نحوه عملكرد  انجمن های  صنفی و كانون های مربوطه»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 13 اسفند 1399 به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط را اصلاح کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه مذکور، چنانچه درسطح يك استان به لحاظ عدم كسب نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه، در يك حرفه يا صنعت خاص، انجمن صنفي کارگری و كارفرمايي قابل تشكيل نباشد؛ جهت فراگير نمودن آن، مي توان انجمن صنفي حرفه يا صنعت خاص را با توجه به تقاضاي کارگران و کارفرمايان شاغل در حرفه یا صنعت مورد تقاضا در استان هاي موردنظر، با نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حوزه جغرافيائي فراتر از استان با اولویت استان های همجوار تشكيل داد.

درصورت تشکیل کانون استانی در سطح  یک حرفه یا صنعت خاص  دست کم  در 10 استان، کانون سراسری همان حرفه یا صنعت خاص با پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان ضمن تغییر اساسنامه و انطباق ساختار خود با کانون جدید، عضویت کانون های استانی حرفه یا صنعت خاص موجود را به جای انجمن های صنفی عضو از استان مربوط پذیرفته و به «کانون هماهنگی کانون های استانی حرفه یا صنعت خاص سراسر کشور» تغییر می یابد و یا درصورت عدم وجود کانون سراسری، کانون های استانی حرفه یا صنعت خاص می توانند ابتدائاً  نسبت به تاسیس کانون هماهنگی مورد اشاره اقدام کنند. انجمن هایی که عضو کانون استان ها هستند نمی توانند عضو کانون سراسری باشند.

حداقل تعداد مورد نیاز از نمایندگان عضو مجمع عمومی کانون استان که در بخش صنعت شاغل هستند، برای عضویت در هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان، بنابه پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان، با در نظر داشتن فراوانی و تعداد تشکل های حرفه و صنعت در سطح منطقه، در اساسنامه کانون استان درج می شود. این نسبت در کانون کارگری استان به گونه ای خواهد بود که حداقل دوپنجم (که از چهار نفر کمتر نخواهد بود) از اعضای اصلی هیئت مدیره از بخش صنعت، انتخاب شوند.

كانونهاي عالي انجمن هاي صنفي کارگري و كارفرمايي كشور (كانون عالي کارگران و كارفرمايان كشور) توسط نصف بعلاوه یک كانون هاي استانی انجمن هاي صنفي کارگري و كارفرمايي، طبق اساسنامه  کانون عالی ذیربطتأسیس مي شود.

همچنین انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی که حوزه فعالیت آنها فرا استانی است، می توانند حسب مورد به عضویت کانون عالی کارگران و کارفرمایان  درآیند.

تا زمانی که در یک استان کانون کارگری و کارفرمایی استان تأسیس نشده باشد، انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی همان استان حسب مورد می توانند ضمن عضویت در کانون عالی ذیربط، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران و کارفرمایان کشور معرفی نمایند.

در مواردی که کانون کارگری استان تاسیس شده و دارای اعتبار است، علاوه بر اعضای اصلی هیئت مدیره آن که در مجامع عمومی کانون عالی کارگران کشور دارای حق رای هستند، انجمن های صنفی کارگری عضو کانون استانی نیز می توانند مطابق اساسنامه کانون عالی، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده که دارای حق راًی می باشند، انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران کشور معرفی نمایند.

نظارت بر انتخابات تشكل هاي کارگری فراتر از یک استان و عالی موضوع اين آيين نامه، بر عهده وزارت  تعاون، كار و رفاه  اجتماعي خواهد بود و در خصوص تشكل هاي کارگری كه حوزه فعاليت آنها در محدوده يك استان باشد؛ با واحد تعاون، كار و رفاه  اجتماعي استان مربوط است.

همچنین نظارت بر انتخابات تشکل های کارفرمایی استانی، فراتر از یک استان و عالی موضوع این آیین نامه، بطور مشترک برعهده وزارت  تعاون، كار و رفاه  اجتماعي و کانون عالی کارفرمایان خواهد بود و در سطح استان نیز بر عهده واحد تعاون، كار ورفاه  اجتماعي  و کانون عالی و کانون کارفرمایان همان استان است.

ثبت تشکل های موضوع این آیین نامه بر اساس حوزه فعالیت آنها، حسب مورد برعهده وزارت وزارت  تعاون، كار و رفاه  اجتماعي و واحدهای تعاون، كار و رفاه  اجتماعي استان ذیربط است.

downlod