کد خبر: 8159
تاریخ انتشار: چهارشنبه 13 اسفند 1399 - 13:14
>>

موضوع مورد بررسی

- آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (27) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، موضوع : توزيع درآمد ناشي از فروش حقابه متعلق به حقابه داران بين آنها پس از كسر هزينه ها.