کد خبر: 8156
تاریخ انتشار: چهارشنبه 13 اسفند 1399 - 13:12
>>

موضوع مورد بررسی

- الحاق يك تبصره بعنوان تبصره (4) به  ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي.