کد خبر: 8126
تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 اسفند 1399 - 12:55
>>

موضوع مورد بررسی

- الحاق يك تبصره بعنوان تبصره (4) به  ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي.