کد خبر: 8113
تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 اسفند 1399 - 12:46
>>

موضوعات مورد بررسی

- سياست هاي اجرايي تشويق و حمايت از كار آفرينان پيشرو.

- اختصاص مبلغي از حساب ذخيره ارزي  براي افزايش ايمني و مقاوم سازي مدارس و فضاهاي پرورشي و ورزشي.