کد خبر: 8086
تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 بهمن 1399 - 11:35
>>

موضوعات مورد بررسی

- درخواست سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي - ارس درخصوص افزايش محدوده تردد خودرو با پلاك ارس به شعاع حداقل 200 كيلومتري.

- تعيين افزايش حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعيت مسافري موضوع قسمتي از ماده (46) قانون ماليات هاي مستقيم و به استناد ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت.

- پيشنهاد تشكيل قرارگاه مشاركت صنعت دفاعي در جهش توليد - به استناد تنظيم مقررات موضوع بند (الف) ماده (42) قانون برنامه ششم توسعه كشور.

- اجراي تعهدات دولت مندرج در ماده (9) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.

- منظور نمودن سرمايه گذاري از محل منابع داخلي  شركت عمران شهرهاي جديد براي ايجاد فضاهاي آموزشي خدماتي فرهنگي و مذهبي به حساب مالياتهاي قطعي .

- لايحه انتزاع شبكه هاي زير ساختي مادر مخابراتي موضوع: حوضچه ها، داكت ها و ساب داكت ها و متعلقات مربوط از شركت مخابرات ايران و واگذاري مالكيت آنها به شركت ارتباطات زيرساخت.

- تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مالي_ اسلامي منتشره توسط شهرداري ها براي اجراي طرح هاي بازآفريني بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر.

- مجوز معافيت عوارض گمركي واردات 1000 دستگاه تبلت اهدايي توسط موسسه خيريه مهرگيتي  جهت دانش آموزان ايتام و محروم.

آخرین اخبار