کد خبر: 8081
تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 بهمن 1399 - 11:31
>>

موضوعات مورد بررسی

- سياست هاي اجرايي تشويق و حمايت از كار آفرينان پيشرو.

- هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي، موضوع: پذيرش هزينه‌كرد كارفرمايان در زمينه ارتقاي ايمني و حفاظت فني محيط كار.

- تعيين نرخ تسعير ارز براي محاسبه بهاي ريالي فروش بليت مسافر و بارنامه هوايي شركتهاي هواپيمايي خارجي در داخل كشور توسط بانك مركزي براساس بازار ثانويه و نرخ روز فروش اسكناس.

- صدور مجوز استفاده از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالياتي با رعايت طبقه بندي و وفق تبصره (4) ماده (169) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم.

- اصلاح تصويب نامه موضوع: معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي واقع در شهرك صنعتي اشتهارد.

آخرین اخبار