کد خبر: 7960
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1 بهمن 1399 - 10:04
>>

موضوعات مورد بررسی

- اصلاح مصوبه موضوع: تغيير كاربري اسكله بندر كياشهر از "مسافر" به " صيادي".

- مجوز واگذاري حق اسـتفاده از يك ملك واقع درخيابان دكتر شريعتي به نمايندگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي {سازمان بهزيستي كشور ( موسسه خيريه توانبخشي معلولين ذهني تهران)}.