کد خبر: 7954
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1 بهمن 1399 - 09:54
>>

موضوعات مورد بررسی

- آيين نامه اجرايي قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت هاي تعاوني روستايي.

- آيين نامه اجرايي ماده (34) قانون احكام دائمي توسعه كشور.