کد خبر: 7915
تاریخ انتشار: يکشنبه 21 دی 1399 - 14:01
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58015/119519
تاریخ ابلاغ: 1399/10/20
معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی توسعه پوشش بیمه ای اموال دستگاه های اجرایی به قیمت کارشناسی را ابلاغ کرد.
ابلاغ آیین نامه اجرایی توسعه پوشش بیمه ای اموال دستگاه های اجرایی به قیمت کارشناسی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 17 دی 1399 و در راستای تکلیف مندرج در قانون مدیریت بحران کشور و به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور، آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (13) قانون مدیریت بحران کشور موضوع توسعه پوشش بیمه ای اموال دستگاه های اجرایی به قیمت کارشناسی را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه مذکور، بیمه مرکزی موظف است با همکاری کلیه مؤسسات بیمه­ و صندوق های موضوع آیین نامه، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای برای دستگاه های اجرایی مندرج در قانون مدیریت بحران کشور از قبیل اشاعه فرهنگ مدیریت ریسک و بیمه، تأمین زیرساخت های مالی، سازمانی و انسانی مورد نیاز و تهیه و تدوین محصولات بیمه ای متناسب با مدیریت ریسک سوانح و حوادث را فراهم نماید.

همچنین کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در سقف اعتبارات تأمین شده مربوط به منظور ارتقای سطح تاب آوری خود، تمامی اموال بیمه پذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، با رعایت اصول کلی مندرج در آیین نامه، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

دستگاه های اجرایی که اعتبارات آنها در بودجه کل کشور منظور می شود، موظفند اعتبارات لازم برای بیمه نمودن اموال بیمه پذیر خود را حداکثر تا پایان سه ماهه اول هر سال به منظور درج در بودجه سنواتی خود در لایحه بودجه سالیانه به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نمایند و سازمان مکلف است تا مراتب پس از بررسی، به همراه نظریه سازمان برای اقدام لازم، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.

همچنین دستگاه های اجرایی که بودجه آنها از منابع داخلی تامین می گردد، از جمله شرکت های دولتی موظفند سه ماه قبل از پیشنهاد بودجه به مجامع عمومی یا ارکان ذی ربط، نحوه تأمین منابع برای بیمه اموال موضوع این آیین‌نامه را به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نمایند تا مراتب پس از بررسی، به همراه نظریه این سازمان به دستگاه های اجرایی مذکور منعکس شده و در مجامع عمومی یا ارکان ذی ربط با توجه به نظر سازمان مدیریت بحران کشور، مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

براساس آیین نامه یاد شده، سازمان مدیریت بحران کشور موظف است با همکاری بیمه مرکزی، دستگاه های اجرایی و سایر دستگاه‌های ذی ربط، در خصوص فرهنگ سازی و ارتقای سطوح شناخت عمومی دستگاه های اجرایی، نسبت به انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و طراحی و ترویج محصولات بیمه ای با اولویت بیمه خطرات آتش سوزی، سیل، زلزله و سایر پوشش های بیمه‌ای متناسب با نیاز بیمه گذاران اقدام نماید.

downlod