کد خبر: 7906
تاریخ انتشار: شنبه 20 دی 1399 - 11:13
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57915/118646
تاریخ ابلاغ: 1399/10/17
هیئت دولت در راستای تکلیف مندرج در قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و قانون بودجه سال 1399 کل‌کشور، آیین نامه فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال را تعیین کرد.
تعیین فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه 14 دی 1399 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال را تعیین کرد.

به موجب آیین نامه مذکور، برای تعیین شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال، از شاخص های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال آخر دهه قبل و سال پنجم دهه جاری و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در مدت زمان پنج ساله اول هر دهه مطابق فرمول مندرج در مصوبه ملاک عمل قرار می گیرد.

شهرستان های با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر از "میانگین کشوری به اضافه 2 برابر انحراف نرخ بیکاری شهرستان ها از میانگین " مشمول شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال می گردند.

امتیازات این آیین نامه مشمول کلیه طرح‌هایی است که در شهرستان های تعیین شده در آیین نامه از ابتدای سال 1399 به بهره برداری می رسند و یا مجوز تأسیس می گیرند.

در صورت حذف شهرستان مندرج در آیین نامه در سال های بعد، امتیازات مربوط تا پایان دوره زمانی تعیین شده (20 سال) از مبنای سال بهره برداری محاسبه می گردد.

downlod