کد خبر: 7894
تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 دی 1399 - 09:15
>>

موضوعات مورد بررسی

- مجوز واگذاري پلاك ثبتي (1) فرعي از (6904 ) اصلي مجموعه ورزشي شهيد شيرودي واقع در ميدان هفتم تير خيابان مفتح جنوبي به اداره كل ورزش و جوانان استان تهران.

- مجوز واگذاري پلاك ثبتي (2) فرعي از (1805) و (18041796) اصلي ساختمان قديم فرمانداري اراك به دادگستري استان مركزي.