کد خبر: 7857
تاریخ انتشار: شنبه 13 دی 1399 - 11:18
>>

موضوعات مورد بررسی:

- مستثني شدن دستگاه هاي اجرايي موضوع: ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به استناد ماده (117) بكارگيري نيروي قرارداد كار معين جديداز جمله شهرداري هاي كشور

- پيش نويس لايحه بازنگري و اصلاح قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي با رويكرد محروميتهاي اجتماعي يا كارهاي اجباري عام المنفعه براي تخلفات مكرر رانندگان

- اصلاح ماده (16) آيين نامه صدور انواع گواهينامه رانندگي مصوب 1390 . (درج مشخصه اي مبني بر رضايت به اهداي عضو در صورت فوت و مرگ مغزي راننده)

- تعيين فوق العاده سختي كار كاركنان صنعت آب و برق موضوع: تصويب نامه شماره 104616/ت 49412 هـ مورخ 1392/5/10