کد خبر: 7847
تاریخ انتشار: شنبه 13 دی 1399 - 10:58
>>

موضوعات مورد بررسی:

- تخصيص بخشي از عوايد حاصل از فروش سوخت به طرح هاي ايجاد اشتغال پايدار در مناطق مرزی

- پيشنهاد تشكيل قرارگاه مشاركت صنعت دفاعي در جهش توليد - به استناد تنظيم مقررات موضوع بند (الف) ماده (42) قانون برنامه ششم توسعه كشور

- مصوبات چهاردهمين جلسه كارگروه ملي سازگاري با كم آبي در خصوص  نحوه تعيين و دريافت مابه ازاي تامين پايدار آب براي صنعت در استان خراسان شمالي موضوع: اجراي بند (6 ) تصويب نامه شماره 158969/ت 55092 ه مورخ 1396/12/12

- اصلاح ماده (9) آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

- محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1399

- اصلاح ماده 17 آيين‌نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار و الحاق 2 تبصره (4 و 5) به آن