کد خبر: 7821
تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 دی 1399 - 10:46
>>

موضوعات مورد بررسی

- اصلاح ماده (17) لايحه مقابله با فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري.

- اصلاح تصويبنامه موضوع: آئين‌نامه اجرايي بند “ج” ماده (12) قانون برگزاري مناقصات درخصوص تعيين ارزيابي تجربه پيمانكار.

- تعيين شركت هاي داراي وظايف سياست گذاري و حاكميتي، موضوع: تصويب نامه مربوط به شركت هاي زير مجموعه وزارت جهاد كشاورزي (شامل 10 شركت:(شركت پرورش كرم ابريشم ايران، شركت پشتيباني امور دام كشور ...).

- اصلاح آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (5) مكرر قانون صدور چك.

- اختصاص مابقي تسهيلات (8000 ميليارد ريال)در سال 1399  به شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور بابت اجراي سياست هاي تنظيم بازار و قيمت تضميني محصولات كشاورزي.