کد خبر: 7757
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 آذر 1399 - 08:29
>>

موضوعات مورد بررسی

- اصلاح ماده (17) لايحه مقابله با فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري.

- تعيين افزايش حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعيت مسافري، موضوع قسمتي از ماده (46) قانون ماليات هاي مستقيم و به استناد ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت.

- مجوز الحاق يك تبصره به ماده (75) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت جهت لحاظ نمودن تخفيف تا پنجاه درصد براي بهاي فروش اراضي واگذار شده .

- اصلاح تصويب نامه موضوع: آئين‌نامه اجرايي بند جماده (12) قانون برگزاري مناقصات درخصوص تعيين ارزيابي تجربه پيمانكار.

- تعيين شركت هاي داراي وظايف سياست گذاري و حاكميتي شركت هاي زير مجموعه وزارت جهاد كشاورزي.

- اصلاح تصويب نامه موضوع تامين اعتبار براي جبران خسارت و بازسازي اماكن مسكوني و تاسيسات زيربنايي در برخي استان هاي آسيب ديده ناشي از وقوع سيل و زلزله در سال 1398.