کد خبر: 7737
تاریخ انتشار: شنبه 15 آذر 1399 - 14:12
>>

موضوعات مورد بررسی

- اصلاح آيين نامه تضمين معاملات دولتي.

- آيين نامه اجرايي تكليف مقرر در بند (چ) ماده (13) قانون مديريت بحران كشور.

- در اختيار قراردادن اطلاعات مالي شركتها و موسساتي به صورت برخط با حفظ طبقه بندي توسط سازمان امور مالياتي به  معاونت علمي رييس جمهور.

- اصلاح  مصوبه 27261/ت 57700 ه مورخ 1399/03/19 موضوع: آيين نامه اجرايي بند (الف ) تبصره (14) قانون بودجه سال(1399) كل كشور.

- آيين نامه اجرايي بند(ت) تبصره(6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور .

- تعيين تعرفه هزينه جبران افت سفره هاي آب زير زميني سال 1398 موضوع: آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و ماده (57) قانون الحاق.

- معافيت كالاهاي اهدايي به مجتمع خيرساز آموزشي شادروان سكينه نمكي شهرستان خوي از سود بازرگاني.