کد خبر: 7733
تاریخ انتشار: شنبه 15 آذر 1399 - 14:08
>>

موضوعات مورد بررسی

- سياست هاي اجرايي تشويق و حمايت از كار آفرينان پيشرو.

- معافيت شركت پشتيباني امور دام كشور از پرداخت ماليات عملكرد سال (1396) در ارتباط با مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده عمليات سنوات(1393 ، 1394 و 1395) پس از تاييد سازمان حسابرسي.

- هزينه ناشي از  تنزيل اوراق بهادار اسلامي اعم از  اسناد خزانه اسلامي ، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي .

- اجراي تعهدات دولت مندرج در ماده (9) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.