کد خبر: 7707
تاریخ انتشار: سه شنبه 4 آذر 1399 - 11:36
>>

موضوعات مورد بررسی:
- آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
- دستورالعمل پاسداری (شناسایی، معرفی و ترویج) میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاهای کشور با مشارکت شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری و د هیاری ها
- مجوز خروج موقت آثار برای نمایشگاه (مرگ در نمک، روایتی باستان شناسانه ار سرزمین پارس) در جمهوری فدرال آلمان
- برش فرهنگی مطالعات آمایش سرزمین