کد خبر: 7697
تاریخ انتشار: شنبه 1 آذر 1399 - 12:15
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57210/97648
تاریخ ابلاغ: 1399/08/28
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی مربوط به تشکیل شورای عالی آمایش سرزمین ابلاغ شد.
آیین نامه اجرایی تشکیل شورای عالی آمایش سرزمین ابلاغ شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه 21 آبان 1399، با هدف یکپارچگی بخشی، سرزمینی و سازمانی و به منظور تمرکززدایی و تفویض اختیار مربوط به سطوح منطقه ای، آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده (32) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور – مصوب 1395 – موضوع تشکیل شورای عالی آمایش سرزمین را تصویب کرد.

تعیین ارکان شورای عالی، وظایف، تعیین اسناد توسعه سرزمینی که ملزم به تصویب نهایی شورایعالی هستند، تشکیل کمیسیون و تعیین اعضای آن، تعیین دبیرخانه و وظایف آن، تشکیل کارگروه های موضوعی و یا موضعی و کمیته های فنی مربوطه، تشکیل شورای هماهنگی منطقه ای با هدف هماهنگی، سیاستگذاری، پیگیری و پیشبرد سریع تر امور توسعه و پیشرفت مناطق مختلف کشور، ایجاد تعادل و توازن در استان ها و مناطق و دسترسی آنها به سرمایه و امکانات لازم به فراخور نیازها و استعدادهای رشد و تعیین وظایف، اختیارات و اعضای آن، از جمله موارد مندرج در آیین نامه مذکور است.

downlod