کد خبر: 7671
تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 آبان 1399 - 09:04
در جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی هیئت دولت که روز یکشنبه مورخ 18 آبان 1399 به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور سایر اعضای کمیسیون برگزار شد، بررسی یک پیشنهاد از سازمان برنامه و بودجه کشور و گزارش کمیسیون فرهنگی از ارایه نتایج پژوهش ساز و کار و ارتقای سرمایه اجتماعی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
بررسی پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی/
گزارش کمیسیون از ارایه نتایج پژوهش ساز و کار و ارتقای سرمایه اجتماعی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در ابتدای جلسه، دبیر کمیسیون فرهنگی با ارائه توضیحاتی از روند بررسی متن پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص آیین نامه بند (الف) و (ب) ماده (37) قانون احکام دائمی توسعه، اظهار داشت: با توجه به مباحث مربوط به دستگاه مجری کارویژه های تعیین شده در آیین نامه در جلسه قبلی کمیسیون، از سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام های جداگانه ای به عمل آمده است.

در ادامه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به استعلام های انجام شده توسط دبیرخانه کمیسیون فرهنگی دولت، تعیین محل دبیرخانه آیین نامه پیشنهادی را بخش مهمی از آیین نامه دانست که می بایست درخصوص آن تعیین تکلیف شود.

براساس آرای حاضرین جلسه، با توجه به ماهیت فرهنگی موضوع آیین نامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از محل های مناسب برای دبیرخانه موضوع آیین نامه درنظر گرفته شد اما بخشی از حاضرین، سازمان برنامه و بودجه را با توجه به ماهیت برنامه ای آن، محل مناسبی برای تشکیل دبیرخانه دانستند.

با تعیین تکلیف مباحث مربوط به دبیرخانه، ادامه بررسی متن پیشنهادی به جلسه آینده کمیسیون موکول گردید.

اعضای کمیسیون در ادامه، به بررسی بند دوم دستور جلسه درخصوص پیشنهاد " ارائه نتایج پژوهش سازو کار ارتقاء سرمایه اجتماعی " پرداختند. در این بخش، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت با اشاره به دستور معاون اول رییس جمهور مبنی بر لزوم بررسی ساز و کار ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور، به تشریح اقدامات پژوهشی کمیسیون در این خصوص پرداخت.

به گفته دبیر کمیسیون، راهکار های ارتقای سرمایه اجتماعی کشور در پژوهشی که با نظارت دبیرخانه کمیسیون فرهنگی دولت انجام گرفته، در پنج حوزه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصای و حقوقی-قضایی استخراج شده است.

جلسه با ارائه گزارش یاد شده و تصمیم کمیسیون مبنی بر پیگیری نتایج این پژوهش توسط دبیرخانه کمیسیون فرهنگی دولت، پایان یافت.

گفتنی است در این جلسه، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی حضور داشتند.