کد خبر: 7665
تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 آبان 1399 - 08:00
>>

موضوعات مورد بررسی

- سياست هاي اجرايي تشويق و حمايت از كار آفرينان پيشرو.

- اصلاح آيين نامه تضمين معاملات دولتي.

- مجوز احداث طرح توليد پلي پروپيلن از گاز طبيعي (GTPP)  در اسلام آباد غرب استان كرمانشاه موضوع: اصلاحيه تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي.

- اجراي تعهدات دولت مندرج در ماده (9) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.