کد خبر: 7639
تاریخ انتشار: شنبه 17 آبان 1399 - 09:41
>>

موضوع مورد بررسی:

- لغو تبصره ذیل ماده (7) آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (9) قانون بودجه سال 1399 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 36101/ت57754 مورخ 1399/4/8