کد خبر: 7606
تاریخ انتشار: چهارشنبه 7 آبان 1399 - 11:15
>>

موضوعات مورد بررسی

- تخصيص بخشي از عوايد حاصل از فروش سوخت به طرح هاي ايجاد اشتغال پايدار در مناطق مرزي.

- در اختيار قراردادن اطلاعات مالي شركتها و موسساتي به صورت برخط با حفظ طبقه بندي توسط سازمان امور مالياتي به  معاونت علمي رييس جمهور.

- پذيرش كمك زيان  پرداختي به موسسات درماني تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي (موضوع ماده 147 ق.م.م).

- اصلاح مصوبه موضوع: آيين نامه اجرايي بند (الف ) تبصره (14) قانون بودجه سال(1399) كل كشور.

- تعيين تعرفه هزينه جبران افت سفره هاي آب زير زميني سال 1398 موضوع: آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و ماده (57) قانون الحاق.