کد خبر: 7592
تاریخ انتشار: دوشنبه 5 آبان 1399 - 09:39
>>

موضوعات مورد بررسی:

- اصلاح بند (5) تصويب نامه شماره 176669/ت 56394 هـ مورخ 1397/12/27 و شماره 165001/ت 57523 هـ و شماره 165013/ت57519 هـ مورخ 1398/12/27 موضوع: افزايش سرمايه شركت هاي آب منطقه اي معادل مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده در سال هاي 1397 و 1398 كل كشور.

- آيين نامه اجرايي تكليف مقرر در بند (چ) ماده (13) قانون مديريت بحران كشور

- مجوز احداث طرح توليد پلي پروپيلن از گاز طبيعي (GTPP)  در اسلام آباد غرب استان كرمانشاه موضوع: اصلاحيه تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

- اجراي بند (ج) ماده (32) قانون افزايش بهره وري و تبصره ماده (19) قانون مديريت بحران كشور موضوع: مكلف شدن صندوق بيمه كشاورزي در تعيين قيمت خريد تضميني (بيمه مخاطرات فاجعه بار)

- آيين نامه اجرايي بند(ت) تبصره(6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور