کد خبر: 7558
تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 مهر 1399 - 13:53
>>
کد پیشنهاد: 58112
تاریخ پیشنهاد: 1399/07/16
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/07/21
معاونت حقوقی رئیس جمهور طی پیشنهادی، درخواست وزارت ورزش و جوانان برای واگذاری حق بهره برداری از اراضی واقع در شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان برای مجموعه ورزشی ابوموسی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون لوایح دولت ارایه کرده است.
پیشنهاد واگذاری حق بهره برداری از اراضی واقع در شهرستان ابوموسی به وزارت ورزش و جوانان

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» معاونت حقوقی رئیس جمهور در اجرای ماده (7) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، درخواست وزارت ورزش و جوانان درخصوص واگذاری 43744 مترمربع از پلاک ثبتی 47 فرعی از 1948 اصلی بخش 8 واقع در شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با کسر حریم های قانونی و رعایت قوانین و مقررات برای مجموعه ورزشی ابوموسی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه نموده است.

downlod