کد خبر: 7538
تاریخ انتشار: سه شنبه 22 مهر 1399 - 15:17
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> مصوبه
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58068/83110
تاریخ ابلاغ: 1399/07/21
هیئت وزیران با صدور مجوز برای پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی در سال 1399 موافقت کرد.
صدور مجوز پرداخت سهمیه و حق عضویت ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هيئت وزيران در جلسه 16 مهر 1399 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور، وزارت امور خارجه را مجاز نمود سهمیه حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی در سال 1399 (2020 میلادی) را با رعایت ترتیب اولویت و سایر قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار مربوط به سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات، مندرج در قانون بودجه سال 1399 کل کشور پرداخت نماید.

وزارت امور خارجه هم چنین موظف است اعتبار مربوط به سهمیه حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان ها و مجامع بین المللی را به ترتیب اولویت در گروه اول، در سقف اعتبار ابلاغی پرداخت نماید و گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه را به کمیته بررسی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی ارائه کند.

حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان ها و مجامع بین المللی گروه دوم در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرایی ذیربط تخصیص و پرداخت می شود.

downlod