کد خبر: 7530
تاریخ انتشار: جمعه 25 مهر 1399 - 13:05
کد پیشنهاد: 58105
تاریخ پیشنهاد: 1399/07/15
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1399/07/20
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور به منظور ارج نهادن بر جایگاه وارسته مادران سرزمینمان، درخواست درج نام مادر در کارت ملی افراد در کنار سایر اطلاعات هویتی را به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
درخواست درج نام مادر در كارت ملي

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق مواد (1) و (13) قانون ثبت احوال، وقایع حیاتی نظیر ولادت و وفات در شناسنامه افراد درج می شود. ماده (13) این قانون، با ارزش نهادن بر جایگاه مادر و پدر، بر درج نام هردو والدین در صفحه نخست شناسنامه تصریح دارد.

ولی این موضوع یعنی درج نام مادران در کارت ملی افراد به عنوان نشان گر هویت ملی مغفول مانده است درحالیکه این امر از جمله مطالبات مادران محسوب می شود. لذا ضروت دارد این رویکرد ارزش گذارانه به نقش والدین، در صدور کارت ملی نیز پیش بینی شود تا نقش مادری زنان و شان آنان، مورد تکریم واقع شود.

به همین منظور معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور پیشنهاد نموده تا با اتخاذ تدابیر متناسب و در چهارچوب تکالیف مندرج در اصل (21) قانون اساسی و ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه، در صدور کارت ملی المثنی و یا هرگونه تجدید و صدور کارت های ملی، نام مادر نیز به اطلاعات هویتی مندرج در این کارت ها الحاق شود. برای تامین این امر مهم، این معاونت درخواست نموده است تا بند (1) ماده (7) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (46) قانون برنامه پنجساله توسعه به صورت زیر اصلاح شود:

اطلاعات چاپی روی کارت: شامل عکس، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره ملی، نام مادر، نام پدر و تاریخ پایان اعتبار کارت